top of page

התנדבות-  ° 360  של ערך

גלגל הערך של ההתנדבות

מהו הגלגל?

גלגל הערך של ההתנדבות מדגים את התועלות הרבות של ההתנדבות למגוון קהלי יעד. הגלגל מספק גישה לעולם ידע רחב של מחקרים, הבוחנים את הערך החברתי והכלכלי של ההתנדבות עבור מתנדבים/ות, מוטבים/ות, קהילות, ארגונים, רשויות, מקומות עבודה והחברה בכללותה. לחצו על קהל היעד, על מנת ללמוד כיצד ההתנדבות מועילה לו.

הערך של ההתנדבות

למתנדבים ולמתנדבות

מי אנחנו?

הרשת להתנדבות ישראלית מהווה שותפות בין מגזרית, בין משרדית ובין ארגונית, במסגרתה מגוון של ארגונים שותפים, פועלים יחד ולוקחים אחריות משותפת לקידום ולהרחבת ההתנדבות בחברה הישראלית. הרשת מעודדת שותפויות רב מגזריות, המשלבות כוחות לבניית פעולה קולקטיבית אפקטיבית לקידום ההתנדבות. הרשת פועלת על בסיס התפיסה כי התנדבות היא כלי חברתי משמעותי התורם לקידום פלורליזם, הכלה חברתית, חוסן חברתי ולקינון חברה דמוקרטית יציבה.

המועצה הישראלית להתנדבות, ארגון התשתית המוביל לקידום תרבות ההתנדבות וההשתתפות החברתית, נבחרה על-ידי הארגונים המייסדים של הרשת לנהל, לתכלל ולתפעל את פעולת הרשת להתנדבות ישראלית. המועצה מספקת למגוון השחקנים בשדה את התמיכה המערכתית ההכרחית ואת הכלים הנדרשים לייזום, ולחיזוק פעולת ההתנדבות, הרחבתה ומקצועיותה.

bottom of page